INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Informace o tom, jaké osobní údaje jsou při pobytu v apartmánu ASTRA 113 zpracovávány

Správce: Ida Nevřelová, Na Stráži 1521, 180 00 Praha 8, email: astra113@email.cz

Pověřenec: Ida Nevřelová, Na Stráži 1521, 180 00 Praha 8, email: astra113@email.cz

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace zpracovávané na základě právní povinnosti pro Cizineckou policii ČR:

Jméno, příjmení, den, měsíc a rok narození, bydliště, číslo cestovního dokladu, státní občanství, počátek a konec ubytování

Informace zpracovávané na základě právní povinnosti pro obec Rokytnice nad Jizerou

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, účel pobytu

Informace zpracovávané na základě smlouvy:

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, identifikační číslo, emailová adresa, délka pobytu

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) právní povinnost v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

2) právní povinnost v souladu se zákonem č. 326/1990 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

3) uzavření smlouvy o ubytování

Příjemci zpracovávaných osobních údajů:

Účel 1) - Cizinecká policie ČR

Účel 2) - Obec Rokytnice nad Jizerou

Účel 3) – Správce údajů

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovány po nezbytně nutnou dobu k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo ke splnění zákonných povinností, a dále pak budou uchovávány po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

• Právo na informace

• Právo na přístup k osobním informacím

Na základě písemné žádosti (s úředně ověřeným podpisem) nebo osobní žádosti vyhotoví správce údajů do 14 pracovních dnů přehled údajů, které jsou o subjektu údajů zpracovávány. Tento přehled předání osobně nebo odešle poštou nebo emailem (podle požadavku subjektu údajů) subjektu údajů.

• Právo na opravu

Zjistí-li subjekt údajů, že informace, které jsou o něm zpracovávány, jsou nesprávné, chybné nebo neúplné, požádá správce údajů o opravu chyby.

Na základě písemné žádosti (s úředně ověřeným podpisem) nebo osobní žádosti subjektu údajů o opravu údajů správce údajů zpracovávané osobní údaje opraví bez zbytečného odkladu.

• Právo na výmaz

Informace zpracovávané na základě právní povinnosti nemohou být vymazány na základě žádosti subjektu údajů, ale pouze v souladu s platnou právní úpravou.

Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a zákona č. 326/1990 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je správce údajů povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6-ti let od provedení posledního zápisu nebo po dobu 6-ti let od ukončení pobytu subjektu údajů, je-li cizincem.

• Právo na omezení zpracování

Jsou-li zpracovávány informace nad rámec osobních informací, než jaké požaduje zákon, nebo za jiným účelem než účelem uvedeným v odst. 2) má subjekt údajů právo požádat, aby informace o něm zpracovávané, byly zúženy pouze na osobní informace nebo účel, které jsou vyžadovány zákonem nebo pro uzavření smlouvy o ubytování. Žádost o omezení zpracování osobních údajů musí být správci údajů zaslána písemně s úředně ověřeným podpisem nebo osobně či prostřednictvím datové schránky.

• Právo na přenositelnost

Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl správci na základě smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, aby je mohl předat jinému správci. Toto právo se uplatní pouze za předpokladu, že toto zpracování se provádí automatizovaně.

Správce prohlašuje, že neprovádí automatizované zpracování údajů.

• Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li subjekt údajů za to, že správce nepostupuje při zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.